Проект GAZELLE „Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал за растеж“ - основни дейности и резултати

Проектът BPM1/2.1/2604/2019 „Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs” (Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал за растеж) стартира през 2019 г. и приключва в края на м. септември 2023г. Водещ партньор бе Атинската търговско-промишлена палата заедно с още 5 организации от Гърция, Кипър, Северна Македония, а българското участие бе в лицето на  Русенска търговско-индустриална камара.  Фокусът на инициативата бе повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие и по-конкретно – идентифициране на  инвестиционната дейност на бизнес ангелите и компаниите, в които те инвестират.

Проект GAZELLE

Акронимът на проекта „Газел“ (GAZELLE) бе избран неслучайно, тъй като основната целева група бяха бързо развиващи се, иновативни компании с висок потенциал, наричани от икономистите „газели“.

Дейностите започнаха с мащабно проучване и анализ на актуалното  състояние на инвеститорския климат в държавите от консорциума. Във фокуса на проучването бе идентифицирането на съществуващи мрежи на бизнес ангели и практики в технологичния трансфер между бизнеса и научната сфера.

Проект GAZELLE

Един от най-важните резултати, реализирани в проекта, бе създаването на мрежа от четири функциониращи центъра за подкрепа на иновативни МСП  в четирите държави от консорциума.

Важен момент бе селекцията на 35 иновативни МСП (10 от Гърция, 10 от Кипър, 10 от България и 5 от Северна Македония), които преминаха през специална акселераторска програма, разработена чрез центровете за подкрепа, целяща да ускори темповете на развитие на избраните компании. Всяка от тях получи ценни насоки по отношение на своето представяне пред бъдещи инвеститори, изграждане на успешен бранд и търсене на финансиране.

Проект GAZELLE

Кулминацията в проекта бе организирането и провеждането на  4 мащабни транснационални инвестиционни форума (България, Гърция, Кипър и Северна Македония), в които се включиха бизнес ангели и инвеститори, селектираните иновативни компании, както и бъдещи „газели“. Там участниците имаха възможност да представят своите бизнес начинания под формата на серия от питчинг сесии и бяха оценявани по определени критерии. Най-добрите от тях получиха награди и бяха широко популяризирани сред мрежата на центровете за подкрепа, което увеличи потенциала им за бъдещи инвестиции. 

Проект BPM1/2.1/2604/2019 „Gazelle“ - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs” бе финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземно море и изключително много допринесе за подкрепата на иновационни проекти и бързорастящи предприятия.

Проект GAZELLE

Проект GAZELLE е съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.