Втората покана за предложения на GALACTICA вече е отворена с 1,64 милиона евро за подкрепа на нови вериги за стойност на европейски иновативни МСП

Проектът GALACTICA, който има за цел да демонстрира жизнеспособността на новите индустриални вериги за стойност по отношение на текстилния и аерокосмическия сектор, базирани на модерно производство в целия ЕС, стартира втората покана за предложения с общ бюджет от 1,64 милиона евро за подкрепа на европейските МСП.

На 9 февруари в Брюксел ще се проведе бизнес2бизнес среща по проекта, на която ще присъства Силвия Кабаиванова от името на Fashion.bg

GALACTICA

Поканата за предложения е адресирана до МСП и стартиращи предприятия от ЕС и Обединеното кралство, които планират да разработят иновативни решения, които биха могли да бъдат част от междусекторни и трансгранични вериги за стойност с две различни линии на финансиране.

Покана за предложения
Развитието на нови индустриални вериги за стойност е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на текстилната и аерокосмическата промишленост. Проектът GALACTICA има за цел да надгради и трансформира веригите на стойността на промишленото производство, като използва модерното производство като крайъгълен камък за европейските текстилни и аерокосмически сектори, което им позволява да разгърнат пълния си потенциал чрез нови междусекторни приложения и вериги на стойността.

Вземайки това предвид, GALACTICA пуска втората си покана за предложения, която се състои от два различни типа инструменти за финансиране, под формата на ваучери с еднократна сума:

- Ваучерът Pioneer Acceleration ще подкрепи проучването на нови междусекторни вериги за стойност с фокус върху разработването на минимално жизнеспособен продукт (MVP). Всеки ваучер на Pioneer Acceleration ще има максимален бюджет от 20 000€ на проект и ще бъдат финансирани около 22 проекта.

- Ваучерът Orbital Projects има за цел да подкрепи демонстрацията на нови междусекторни вериги на стойност, свързващи различните сектори на GALACTICA с първоначални пазарни тестове на разработените продукти и услуги. Всеки орбитален проект ще има бюджет до 100 000€ и ще бъдат финансирани около 12.

Поканата има общ бюджет от 1,64 милиона евро за предоставяне на финансова подкрепа за иновативни проекти от европейски МСП.

Поканата стартира на 18 януари и заинтересованите МСП могат да кандидатстват сега на https://calls.galacticaproject.eu/

GALACTICA има за цел да избере дванадесет проекта, които ще получат еднократна подкрепа до 100 000 € на консорциуми, с максимум 60 000 € за МСП. Допустимите консорциуми трябва да се състоят от две МСП от поне два различни сектора.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2022 г. в 17 часа CEST.

Всички правила и условия, както и друга информация са достъпни на https://galacticaproject.eu/