Топ Ман стартира проект в подкрепа на териториалната мобилност на своите служители


Топ Ман стартира проект в подкрепа на териториалната мобилност на своите служители

Проект BG051PO001-2.2.03-0125 "Топ Ман ЕООД в подкрепа на териториалната мобилност" се осъществява в рамките на договор № ESF-2203-01-11011, процедура BG 051PO001-2.2.03 "На път" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Общата цел на проекта е стимулирането на териториалната мобилност на заетите лица, които пътуват ежедневно до работното си място и не могат да ползват обществен транспорт. Специфичната цел на проекта е запазване заетостта на служителите на фирма Топ Ман чрез предоставянето на организиран транспорт, съобразен с местоживеенето и работното време.

Осигуряването на превоз за служителите, живущи на отдалечени от производствената фабрика на фирмата места, е приоритет за "Топ Ман" ЕООД от дълги години и е поставено като стратегически важна цел и в дългосрочен план. Дружеството осъзнава значението и важността на работата в посока повишаване на производителността и адаптивността на заетите, което обуславя получаването на неминуемо по-добри социални и по-високи икономически резултати.

Целевата група по настоящия проект са 292 лица, наети по трудово правоотношение, на пълно работно време във фирма "Топ Ман" ЕООД. Служителите, които са включени в настоящия проект, са на възраст между 20 и 50 години и на всички им се налага да пътуват ежедневно до работното си място, а са регистрирани по настоящ адрес в населени места, различни от град Русе: Две Могили, Тутракан, Звънарци, Глоджево, с. Раковски (общ. Разград), Новград, с. Кошарна (обл. Русе), с. Баниска (обл. Русе) и с. Зафирово.

Основната дейност по проекта е доставка на дизелово гориво за превозване на служителите на фирмата до и от работното място по следните маршрути:

  1. Две Могили - фабрика Топ Ман - Две могили

  2. Тутракан - фабрика Топ Ман - Тутракан

  3. село Зафирово - фабрика Топ Ман - село Зафирово

  4. село Звънарци - фабрика Топ Ман - село Звънарци

  5. село Глоджево - фабрика Топ Ман - село Глоджево

  6. село Раковски - фабрика Топ Ман - село Раковски

  7. село Новград - фабрика Топ Ман - село Новград

  8. село Кошарна - фабрика Топ Ман - село Кошарна

  9. село Баниска - фабрика Топ Ман - село Баниска


Изграждането на общностен дух и чувство на удовлетвореност
е водеща за "Топ Ман" ЕООД. Това поставя основите за лесно адаптиране на персонала, сближаване и социална интеграция.

Топ Ман стартира проект в подкрепа на териториалната мобилност на своите служители