БМА част от нов клъстерен алианс за насърчаване на зеления и дигитален преход на модната индустрия

Проектът CLOTH „CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion” има за цел да засили междурегионалното сътрудничество чрез създаване на клъстерен алианс в рамките на модния сектор. Този нов съюз ще подкрепи МСП в дигиталната и устойчива трансформация и ще засили сътрудничеството, партньорствата и работата в мрежа между клъстери и МСП от модния сектор.

Март 2022 г. Барселона / Копенхаген / Марсилия / Русе / Яш - Проект CLOTH - CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion - е най-новият европейски алианс в рамките на модния сектор, който има за цел да създаде благоприятна екосистема от съответните заинтересовани страни, което води до по-зелен, по-интелигентен и по-конкурентоспособен и иновативен европейски моден сектор.


Среща по проекта в Игуалада, Испания, на която присъстваха Силвия Кабаиванова, Председател на Българска модна асоциация и Деан Манев, Зам. Председател

Проектът CLOTH е интегриран чрез междусекторно партньорство от 5 партньораи от 5 европейски държави (Испания, България, Румъния, Дания и Франция), които работят по различни вериги на стойност: мода и текстил, кръгова икономика, креативна индустрия и цифрови технологии. За да постигнат тези цели, партньорите на CLOTH ще разработят и организират серия от дейности.

През първата фаза консорциумът ще анализира тенденциите и предизвикателствата на текстилния и модния сектор във всеки един от участващите региони и страни и ще създаде карта на индустрията. Целта е да се получи реална картина на текстилната и модната екосистема и да се идентифицира решението, което може да помогне на модния сектор да стане по-кръгов и устойчив.

Използвайки картата и анализа на данните, консорциумът ще изгради карта за дългосрочно сътрудничество. Това ще стане чрез актуализиране на индивидуалната стратегия за клъстери, която да приведе съдържанието й в съответствие с общата стратегия за партньорство, подобряване на нивото на сертифициране на клъстерите, дефиниране и одобрение на обща стратегия за партньорство. Анализът ще се прилага за надграждане  и придобиване на нови икономически резултати.

Модна платформа за МСП и съответните заинтересовани страни

Проектът той ще бъде проектиран като Модна платформа за подпомагане на членовете на клъстерите, чрез споделяне на  ноу-хау, опит, най-добри практики и други, които да направят компаниите  по-конкурентоспособни, по-екологични, по-интелигентени и   с по-голямо присъствие в международния моден сектор. Очаква се най-малко 50 МСП и други заинтересовани страни да участват в Модната платформа до края на проекта.

Освен това консорциумът ще определи и приложи програма ClusterXchange. По време на тази програма ще бъде предложена интегрирана програма за обучение, насочена към мениджърите на клъстерите и други членове на клъстерите за подобряване на техните управленски умения, както и технически и предприемачески познания.

Краткосрочен обмен по време на програмата Fashion ClusterXchange

По време на програмата Fashion ClusterXchange ще бъдат организирани минимум 100 краткосрочни обмена между целеви членове на клъстери, разположени в други страни. Тези обмени включват МСП (75), клъстерни организации (10), организации за подкрепа и развитие (5), големи компании (5), публични компании (5). Тази дейност ще улесни обмена на опит и най-добри практики между МСП и клъстери. Освен това програмата за обмен ще създаде и насърчи бизнес възможности в модната индустрия от междусекторно измерение, включително модни вериги за стойност, кръгова икономика и дигитална екосистема. Програмата clusterXchange ще предложи атрактивен набор от дейности, които отговарят на реалните нужди на МСП.

Проектът CLOTH се финансира от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA), съгласно делегираните от Европейската комисия правомощия, програма COSME, обадете се на COS-CLUSTER-2020-3-03 / COS-CLUSTER-2020-3-03 -1 (Европейска програма за постижения на клъстерите със схема ClusterXchange, свързваща екосистеми и градове).

Партньори:

Agrupació Catalana del Tèxtil i de la Moda (Modacc) - Испания

Сдружение Българска Модна Асоциация (BFA) - България

EA Eco-entreprises Association (EA) - Франция

Asociata Iconic Cluster (ICONIC) - Румъния

Den Erhvervsdrivende Fond Development Center Umt (LDC) - Дания