Кръгова икономика за текстилните изделия

Комисията предлага правила, които да задължат производителите за целия жизнен цикъл на текстилните продукти и да подкрепят устойчивото управление на текстилните отпадъци в целия ЕС. Тази инициатива ще ускори развитието на сектора за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилни изделия в ЕС в съответствие със стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Очаква се увеличаването на наличността на употребявани текстилни изделия да създаде работни места на местно равнище и да спести пари за потребителите в ЕС и извън него, като същевременно смекчи въздействието на текстилното производство върху природните ресурси.

Кръгова икономика за текстилните изделия EС

Комисията предлага да се въведат задължителни и хармонизирани схеми за разширена отговорност на производителя (разширена отговорност на производителя) за текстилните изделия във всички държави — членки на ЕС. Схемите за разширена отговорност на производителя успяха да подобрят управлението на отпадъците от няколко продукта, като опаковки, батерии и електрическо и електронно оборудване. Производителите ще покрият разходите за управление на текстилните отпадъци, което също така ще им даде стимули да намалят отпадъците и да увеличат кръговостта на текстилните продукти — от самото начало ще проектират по-добри продукти. Размерът на средствата, които производителите ще платят по схемата за разширена отговорност на производителя, ще бъде коригиран въз основа на екологичните показатели на текстилните изделия — принцип, известен като „екомодулация“.

Общите правила на ЕС за разширена отговорност на производителя също така ще улеснят държавите членки при прилагането на изискването за разделно събиране на текстилни изделия от 2025 г. в съответствие с действащото законодателство. Вноските на производителите ще финансират инвестиции в капацитет за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране. Целта на предложените правила за управление на отпадъците е да се гарантира, че използваните текстилни изделия се сортират за повторна употреба и това, което не може да се използва повторно, е насочено приоритетно към рециклирането. Социалните предприятия, занимаващи се със събиране и третиране на текстилни изделия, ще се възползват от увеличените бизнес възможности и от по-голям пазар за текстилни изделия втора употреба.

Днешното предложение ще насърчи също така научноизследователската и развойната дейност в областта на иновативните технологии за кръговия характер на текстилния сектор, като например рециклирането от оптични влакна до влакна.

В предложението се разглежда и въпросът за незаконния износ на текстилни отпадъци за страни, които не разполагат с достатъчно средства за управлението им. Новият закон ще изясни какво представляват отпадъци и какво се счита за текстилни изделия за многократна употреба, за да се спре практиката на износ на отпадъци, прикрити като отпадъци за повторна употреба. Това ще допълни мерките съгласно предложението за нов регламент относно превозите на отпадъци, който ще гарантира, че превозите на текстилни отпадъци се извършват само когато има гаранции, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин.

Днешното предложение за целенасочено преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците включва и мерки относно разхищаването на храни, които са подробно описани в отделен въпрос „А“.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за целево изменение на Рамковата директива за отпадъците ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Обстоятелства по спора

ЕС генерира 12.6 милиона тона текстилни отпадъци годишно. Само облеклото и обувките представляват 5.2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 кг отпадъци на човек годишно. Понастоящем едва 22 % от текстилните отпадъци след потреблението се събират разделно за повторна употреба или рециклиране, докато останалата част често се изгаря или депонира.

Рамковата директива за отпадъците е правната рамка на ЕС за управление на отпадъците в ЕС. В него се определят определенията, свързани с управлението на отпадъците, включително определенията за отпадъци, рециклиране и оползотворяване, йерархията на отпадъците и основните понятия.

Днешната инициатива е в изпълнение на ангажимента на Комисията, поет в стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия, да предложи мерки за хармонизиране на правилата за разширена отговорност на производителя по отношение на текстилните изделия и да разработи икономически стимули за превръщането на текстилните продукти в по-устойчиви и кръгови.

За повече информация

Предложение на Комисията за целенасочено преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците

Източник: БТПП